AGB

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o. za trgovinu nekretninama

Općim uvjetima poslovanja PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o. uređuje se poslovni odnos između  PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o. i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: nalogodavac) koja sa  PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o. sklapa ugovor o posredovanju. Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja  PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o.

PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o.

PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o. je ovlašteno trgovačko društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i koje je upisano u Registar posrednika u prometu nekretnina pri HGK. U PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o. je zaposlen agent posredovanja u prometu nekretnina koji je upisan u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina pri HGK. PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o. osigurana je kod CROATIA OSIGURANJE d.d. od odgovornosti za štetu nalogodavcu ili trećim osobama koju bi eventualno mogla prouzročiti obavljanjem posredovanja.

Nalogodavac
Nalogodavac je prema ovim uvjetima pravna ili fizička osoba koja je potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga. Nalogodavac, prema ovim uvjetima, je i pravna osoba u kojoj fizička osoba koja kao potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga, ima udio u vlasništvu ili ima ovlaštenje za zastupanje pravne osobe čak i ako je fizička osoba Ugovor o posredovanju ili Posrednički nalog potpisala u svoje ime i za svoj račun. Fizička osoba kao potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga za nastale obveze odgovara solidarno sa pravnom osobom u ime koje je potpisao Ugovor o posredovanju ili Posrednički nalog.

Ponuda

Ponuda PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o sadrži podatke koji su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem. PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o. zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje koji nisu predani pismenim putem te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma/zakupa).

Ponude i obavijesti PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama.
Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o ponudila, obvezan je o tome agenciju bez odgode obavijestiti.

OBVEZE PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o.

1. sklopiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi, tzv. ekskluzivni);
2. nastojati pronaći i dovesti u vezu s nalogodavcem, treću osobu koja bi s njim pregovarala o zaključenju ugovora o kupoprodaji, najmu ili zakupu nekretnine, odnosno prodaji ili iznajmljivanju inventara kod zakupa.Treća osoba prema ovim uvjetima je vlasnik nekretnine, punomoćnik vlasnika, odnosno članovi obitelji vlasnika nekretnine, kupac, najmoprimac ili zakupnik, punomoćnik ili član obitelji kupca, najmoprimca ili  zakupnika.  Prema ovim uvjetima treća osoba ne može biti Posrednik i članovi njegove uže obitelji.
3. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
4. upozoriti nalogodavca sa pravnim i fizičkim nedostacima nekretnine;
5. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine;
6. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu i oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;
7. organizirati pregled nekretnine;
8. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani pravni posao a koje su PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o poznate;
10. uz suradnju i obavijest nalogodavca:

-posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla
-prisustvovati sklapanju pravnog posla (Predugovora i Ugovora);
-prisustvovati primopredaji nekretnine koja je predmet pravnog posla uz sastavljanje
primopredajnog zapisnika;

11. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište i o tome obavijestiti zainteresirane strane;
12. ukoliko nalogodavac opunomoći  PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o, agencija će za nalogodavca obaviti slijedeće:
-organizirati ovjeru potpisa ugovornih strana kod Javnog bilježnika,
u slučaju korištenja kredita banke obavit će sve potrebne radnje za realizaciju pravnog posla.
-podnijeti poreznu prijavu pri nadležnoj Poreznoj upravi
- predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca, u HEP-u, vodoopskrbi i dr.
-predati prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama na ime Kupca kod zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Općinskog suda.

13. prema ovim uvjetima PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o je dovela nalogodavca u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) ako je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa trećom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
- neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,
- organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
- nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

OBVEZE NALOGODAVCA

1. Sklopiti Ugovor o posredovanju s  PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o, u pisanom obliku standardni ili isključivi (tzv. ekskluzivni).
2. Obavijestiti PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o. o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.
3. Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini. A ako je nalogodavac pravna osoba-predočiti posredniku dokaz da je fizička osoba koja je potpisnik naloga, ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
4. Osigurati agentu PRESTIGE REAL ESTATE KRK  d.o.o.  i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine uz prisutnost/pratnju djelatnika  PRESTIGE REAL ESTATE KRK  d.o.o.

5. Pismenim putem obavijestiti  PRESTIGE REAL ESTATE KRK  d.o.o. o svim novim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis, vlasnički status i  cijenu nekretnine
6. Odmah nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o. i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o. posredničku naknadu (proviziju), osim ako nije drugačije ugovoreno.
7. Ako je to izričito ugovoreno naknaditi PRESTIGE REAL ESTATE KRK  d.o.o troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.
8. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi  PRESTIGE REAL ESTATE KRK d.o.o. sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao. Ostvarivanje prava na naknadu ukoliko dođe do zaključenja pravnog posla za koji je Posrednik posredovao između Nalogodavca i treće osobe Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti  ugovorenu posredničku naknadu.

 

 

POSREDNIČKA NAKNADA

Posrednik stječe pravo na naplatu posredničke naknade u trenutku zaključenja pravnog posla za koji je posredovao između Nalogodavca i treće osobe.

Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao. Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a sa kojom ju je Posrednik doveo u vezu,   za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene na Ugovoru o posredovanju ili Posredničkom listu.

PRESTIGE REAL ESTATE KRK  d.o.o. ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

U posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja te Posrednik naplatom posredničke naknade  gubi pravo na naknadu istih troškova.

To se ne odnosi na troškove  za poslove nastale kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.

Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla.

Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju.

Visina naknade Posredniku određena je tarifom hrvatske gospodarske komore, čiji cjenik je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja. 

Ukoliko stranka sama ponudi Posredniku naknadu, veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nesrazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke. 

CJENIK

Posrednička  provizija za obavljano posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina.

                                                     KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Najviša ukupna provizija 6%
Najniža ukupna provizija 4%
PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine
(naplaćuje se od prodavatelja)
2-4%, ali ne manje
od 6.000,00kn
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine
(naplaćuje se od kupca)
2-3%, ali ne manje
od 6.000,00kn
Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine
ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od
svake strane u zamjeni, a postotak se računa od
vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom
2-3%

ZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine
75% Minimalno
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine
75% Minimalno za najam
100% Minimalno za zakup
100% Za najam ili zakup trajannja od 12 do 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

PDV nije uključen u cijenu
PRESTANAK UGOVORA

Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.Nalogodavac i posrednik mogu sklopiti i ekskluzivni posrednički ugovor.

Nalogodavac je dužan u slučaju da sam pronađe kupca, pismenim putem obavijestiti posrednika u roku od 7 (sedam) dana o promjeni stanja nekretnine  za koju se posreduje.

Nalogodavac je dužan posredniku, ukoliko bez objektivnog razloga odustane od prodaje, naknaditi učinjene troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.
Ako u roku od 6 (šest) mjeseci nakon prestanka posredovanja, nalogodavac sklopi pravni posao, koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

Ukoliko Nalogodavac tijekom trajanja naloga za posredovanje, ili nakon njegovog opoziva, ne dužem od dvije godine, mimo Posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog posrednika, a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo nakon Posrednika, smatrati će se da je postupio protivno savjesnosti (u smislu čl. 12. Zakona o obveznim odnosima), te je dužan Posredniku u cijelosti namiriti posredničku proviziju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

———————————-

Dalibor Pahlić, direktor